Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Examens, onderwijsplicht, verzekering en lesannulering

1.1 Autorijschool Co Berends voor Arnhem en omstreken is een bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62870599 ingeschreven en bij het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheidsbewijzen onder nummer 2725K9 geregistreerde en erkende autorijschool. Eigenaar van deze autorijschool is dhr.J.J. Berends.
1.2 De leerling krijgt bij Autorijschool Co Berends theorie- en praktijkles van een autorijinstructeur die voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
1.3 Het CBR-praktijkexamen wordt door Autorijschool Co Berends binnen een week voor de leerling gereserveerd nadat de leerling de autorijschool hiertoe gemachtigd heeft. De kosten voor het eerste praktijkexamen worden afzonderlijk voldaan. Herexamens moeten door de leerling afzonderlijk betaald worden.
1.4 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. Onder overmacht wordt hier ondermeer verstaan: het niet rijklaar zijn van de lesauto als gevolg van een ongeval of onvoorziene mankementen aan het voertuig, welke de rijschoolhouder redelijkerwijs niet aangerekend kunnen worden.
1.5 De rijles moet volledig kunnen worden benut voor de leerling. De instructeur verricht tijdens de lesuren dus uitsluitend werkzaamheden die direct met de autorijles te maken hebben. De instructeur voert diverse handelingen zoals het aannemen van telefoontjes en het maken van een tussenstop enkel uit na overleg met de leerling.
1.6 Autorijschool Co Berends heeft een bedrijfsverzekering afgesloten voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is.
1.7 Alle lesauto's van Autorijschool Co Berends zijn allrisk verzekerd, voor het geval de leerling onverhoopt schade aan de auto veroorzaakt.
1.8 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan zo vroeg mogelijk voor aanvang van de autorijles op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De lesuren die door de leerling dientengevolge gemist worden, hoeven niet betaald te worden. Indien mogelijk wordt een vervangende instructeur ingezet.
1.9 Indien de instructeur later, doch niet meer dan een kwartier te laat op de afgesproken plaats verschijnt, zal voor de uitgevallen lestijd geen restitutie plaatsvinden. De les moet in dat geval volledig betaald worden. De instructeur zal in dit geval wel, indien mogelijk, de les een kwartier langer laten door gaan. Indien de instructeur later dan een kwartier na afspraak op de afgesproken plaats verschijnt, geldt voor het desbetreffende lesuur vrijstelling van de plicht tot betaling.

ARTIKEL 2 - Praktische verplichtingen voor de leerling

2.1 Om lessen te mogen volgen dient de leerling 18 jaar te zijn. Per 1 november 2011 geldt een minimumleeftijd van 16,5 jaar. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 Voor de leerling geldt een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de leerling geacht wordt zich in te zetten voor een goede vordering in diens rijvaardigheid. Tevens verplicht de leerling zich om wekelijks minimaal een uur autoles te nemen. Hiervan kan niet worden afgeweken. Wanneer de leerling op enig moment door omstandigheden deze continuïteit niet kan vasthouden, meldt hij dit tijdig aan de rijschool. Doorgaans kan dan een nieuwe afspraak gemaakt worden. Indien naar het oordeel van de rijschool niet afdoende aan de inspanningsverplichting wordt voldaan, behoudt deze zich het recht voor om de rijlessen definitief te staken.
2.3 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Als de leerling - met of zonder telaatmelding - dan nog niet op de afgesproken plaats gearriveerd is, dan heeft de Rijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen.
2.4 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit dient uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Gebeurt dit niet, dan heeft de Rijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.5 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is ondermeer: het overlijden van een naast familielid, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Onder niet dringende redenen vallen in elk geval: ziekte, ziekenhuisopname die van tevoren is gepland maar niet bij de rijschool wordt gemeld, alsmede vakantie.
2.6 De leerling verstrekt naar waarheid alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn-, alcohol- of drugsgebruik aan de Rijschool.
2.7 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.6 vermeld staat, terwijl hij onder de gegeven omstandigheden in staat geacht kan worden om bedoelde informatie te geven, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.8 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.6 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht deze schade te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 - Betalingswijzen, wanbetaling, restitutie

3.1 In overleg met de rijinstructeur kiest de leerling een termijnbetaling of een betaling ineens. Pas wanneer de factuur als betalingsbewijs is getekend en de overeengekomen eerste betaling is voldaan, kan de eerste autorijles beginnen. Dit geldt niet voor de betaling van losse lessen.
3.2 Betalingen zijn op twee manieren mogelijk: 1. Betaling van het lespakketbedrag ineens, zoals omschreven op de factuur; 2. Betaling van een lespakket zoals omschreven op de factuur in gelijke termijnen. In dit geval dient de volgende termijn uiterlijk op dezelfde datum van de daaropvolgende les van deze volgende termijn overgemaakt te zijn.
3.3 Voor termijnbetalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk twee weken na de overeengekomen termijndatum voldaan te zijn. Gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet. Voorts wordt afhankelijk van het oordeel van de autorijinstructeur een invorderingsprocedure ingezet. Indien de leerling in meerdere termijnen betaalt, mag tussen twee termijnbetalingen niet meer dan vier weken tijdsruimte zitten.
3.4 Komt het voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende invorderingsprocedure: a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een waarschuwing. Bij blijvend verzuim ontvangt de leerling 8 dagen na de waarschuwing een eerste herinnering van de achterstand. Uiterlijk 14 dagen na deze eerste herinnering volgt een tweede herinnering. b. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een bedrag van € 15,00 aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.5 Mocht het toch voorkomen dat de leerling ook na een eerste en tweede herinnering niet betaalt, dan volgt binnen 8 dagen een aanmaning en nog eens 5 dagen later een ingebrekestelling. Dit laatste leidt direct tot het inschakelen van een incassobureau. Dientengevolge ontstaan extra kosten, die de leerling moet voldoen.
3.6 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en deze nog niet alle betaalde lesuren benut heeft op het moment dat hij de rijlessen beëindigt of afrondt, dan heeft deze geen recht op restitutie van het niet besteedde lesbedrag.
3.7 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en deze ten tijde van het volledig benut hebben van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling de autorijschool nog niet machtigen tot het aanvragen van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij naar het oordeel van de autorijinstructeur klaar is voor het examen.
3.8 Indien de leerling tussentijds besluit om de lessen tijdelijk stop te zetten om dringende redenen zoals plotseling optredende ziekte of werkloosheid, kunnen de lessen tot een volledig kalenderjaar na de laatst gevolgde les zonder extra betaling hervat worden. Vindt de hervatting later dan dat jaar plaats, dan moet opnieuw les- en examengeld betaald worden.
3.9 Indien de rijlessen door de rijschool beëindigd worden doordat de instructeur besluit diens werkzaamheden volledig en definitief te staken, en er geen vervangende instructeur door de rijschool ingezet kan worden, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats. In dit geval moet ten oorzake van het staken van de werkzaamheden door de instructeur chronische psychische of lichamelijke ziekte of overlijden aan de orde zijn.

ARTIKEL 4 - Rij- en herexamen

4.1 De rijschool vraagt het prakijkexamen aan op het moment dat de leerling naar het oordeel van de rijinstructeur over alle vaardigheden beschikt die vereist zijn om voor het examen te kunnen slagen. Hierover vindt goed overleg plaats tussen leerling en instructeur, waarbij te allen tijde de instructeur het moment van de aanvraag bepaalt.
4.2 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten voor een nieuwe aanvraag zelf dragen. Het examen komt te vervallen.
4.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan doordat de leerling na overleg met de rijschool volgens beider oordeel niet bij machte kan worden geacht om aan het examen deel te nemen, dan hoeft de leerling het tot een later tijdstip uitgestelde examen niet volledig zelf te betalen. De Rijschool draagt dan voor 50% bij aan de betaling van het uitgestelde examen.

ARTIKEL 5 - Ontbinding van overeenkomst

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als: a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.6); b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de rijvaardigheid.
5.2 Wanneer artikel 5.1 van kracht wordt, vervalt het recht op restitutie van betaalde lesgelden.

ARTIKEL 6 - Aanvullende afspraken

6.1 De Autorijschool kan indien het nodig is aanvullende of afwijkende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.
6.2 De hier omschreven algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn, en worden te allen tijde bij een te sluiten overeenkomst ter hand gesteld.

ARTIKEL 7 - Vrijwaring

7.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken: a. De Autorijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf dit risico. b. Als de leerling zich in de auto opzettelijk zodanig misdraagt dat er een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. d. Het is voorts verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
7.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling ondertekent altijd een schriftelijke verklaring waarin hij verklaart dat er geen sprake is van een rijontzegging. Ontzegging van de rijbevoegdheid kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en voor de rechter is gedaagd. De leerling mag dan in zo'n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

© Co Berends

Algemene voorwaarden